AD

방송 일정 ★2019-06-09★ 오늘도 원샷!!!☆

Broadcaster 별밤곰
2019-06-09 20:16:17 55 0 0

스트리머 : 별밤곰

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

방송 타임

-8시 00분, 1부 : 라디오

-8시 30분, 2부 : one shot, 스토리 쯔꾸르 게임

-방종 랜덤

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

방송 소개: 천방지축 어리둥절 신기방기 돌아가는 종합 게임 방송입니다.

오늘도 원샷!


채널 URL : https://www.twitch.tv/babysuk01 


따끈따끈한 최근 유튜브


댓글 0개  
이전 댓글 더 보기
왁자지껄팬메이드공지사항게임 신청청자분들 그린거!방송 일정
0
08-10
0
08-04
0
07-30
0
07-27
0
왁자지껄
★2019-07-26★ 웜즈 관전
Broadcaster 별밤곰
07-26
0
07-25
0
방송 일정
지금은 방송은 쉽니다~!
Broadcaster 별밤곰
07-17
0
06-19
0
06-16
0
방송 일정
★2019-06-11★
Broadcaster 별밤곰
06-11
»
06-09
0
06-08
0
06-04
0
06-02
0
공지사항
방송 컴백합니다
Broadcaster 별밤곰
06-02
인기글 글 쓰기